Uudised

nov 4, 2017

ELi 2018. aasta eelarve kiideti heaks: rohkem toetust noortele ja majanduskasvule ning julgeoleku edendamiseks


Parlamendiliikmed tagasid järgmise aasta eelarves rohkem rahalisi vahendeid noorte tööhõive edendamiseks ning VKEde, teadusuuringute ja programmi „Erasmus“ toetamiseks.

Läbirääkimiste tulemusena mahub ELi 2018. aasta eelarvesse 160,1 miljardit eurot kulukohustusi ja 144,7 miljardit eurot maksete assigneeringuid.

Parlament kiitis 2018. aasta eelarve heaks 295 poolthäälega (vastu oli 154 ja erapooletuks jäi 197 parlamendiliiget). Seejärel allkirjastas selle parlamendi president Antonio Tajani.

Heakskiidetud eelarvest lähemalt.

„Parlament võib ELi 2018. aasta eelarvega rahul olla. Saavutasime kokkuleppe, sest meie prioriteetideks on toetada programme, mis valmistavad ELi ette tulevikuväljakutseteks ja kaitsevad ELi kodanikke. Toetame teadusarendust programmi „Horisont 2020“ kaudu, noorte liikuvust programmide „Erasmus+“ ja „ErasmusPro“ abil, infrastruktuuri väljaarendamist Euroopa ühendamise rahastu kaudu ning väikeettevõtteid programmi COSME kaudu. Suutsime suurendada ka julgeolekuga seotud programmide, varjupaigapoliitika ja naabruspoliitika rahalisi vahendeid,“ ütles EP eelarvekomisjoni esimees Jean Arthuis (ALDE, FR).

„See eelarve vastab kodanike ootustele: toetatakse majanduskasvu ja töökohade loomist ning julgeoleku tugevdamist. Teadusarendusse, infrastruktuuri, haridusse ja VKEdesse investeerides muutume konkurentsivõimelisemaks. Julgeoleku parandamiseks õnnestus meil suurendada toetust Europolile ja Eurojustile, et tagada parem koostöö võitluses terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega. Samuti tagasime, et ELi toetus kolmandatele riikidele on seotud teatud tingimustega – näiteks Türgi on eemaldumas ELi väärtustest ja temale antavat abi vähendati 105 miljonit eurot võrreldes sellega, mis Euroopa Komisjon välja pakkus,“ kommenteeris raportöör Siegfried Mureșan (EPP, RO).

Jaan Soone
Pressiteenistus