Uudised

sept 15, 2017

Puuetega inimeste ligipääs toodetele ja teenustele vajab parandamist


Olulised tooted ja teenused nagu telefonid, piletiautomaadid ja pangateenused tuleb muuta puuetega inimestele ligipääsetavamaks.

ELis elab ligikaudu 80 miljonit puudega inimest. Euroopa ligipääsetavuse akti ettepanekus sätestatakse ligipääsetavuse nõuded järgmistele toodetele:

  • pileti- ja pangaautomaadid
  • arvuti riistvara ja operatsioonisüsteemid
  • telefonid ja telerid
  • tarbijatele mõeldud pangateenused
  • e-raamatud
  • transporditeenused, sealhulgas ühiskondlik linnatransport, nagu metroo-, raudtee-, trammi-, trollibussi- ja bussisüsteemid
  • e-kaubandus

Saadikud lisasid toodete ja teenuste nimistusse e-raamatute lugerid, veebilehed, mobiilipõhised audiovisuaalmeedia teenused ja turismiteenused. Selleks, et toetada innovatsiooni, sätestatakse ligipääsetavuse aktis toodete ja teenuste nõuded, kuid ei kehtestata detailseid tehnilisi lahendusi selle  tagamiseks.

Ligipääsetavuse nõuded kehtivad ka “tehiskeskkonnale”, kus teenuseid pakutakse, sh transpordiinfrastruktuurile. Neid ligipääsetavusnõudeid tuleb kohaldada uue taristu ehitamisel või ulatuslike renoveerimistööde tegemisel.

On oluline, et direktiiv hõlmaks nii puuetega inimesi kui ka muid püsivalt või ajutiselt piiratud funktsionaalse võimekusega inimesi, et tagada tõeline kasu ja iseseisev elu laiemale osale ühiskonnast, lisasid saadikud.

Direktiivi ei kohaldata mikroettevõtete suhtes, kus töötab vähem kui 10 inimest ja mille käive on väiksem kui 2 miljonit eurot ning mis toodavad, impordivad või levitavad  reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid ja teenuseid.

Direktiivis sätestatakse, et ligipääsetavusnõuetega ei tohiks ettevõtjatele põhjustada ebaproportsionaalset koormust. Samas rõhutavad saadikud, et õigustatud põhjuseks ei tohiks pidada  ligipääsetavuse tähtsustamata jätmist ega  ajaliste ressursside või siis vajalike teadmiste puudumist.

Raportöör Morten Løkkegaard (ALDE, DK): “Hääletus Euroopa Parlamendis aitab rohkem kui 80 miljonit puudega inimest ELis. Algusest peale on meie eesmärgiks olnud leida tasakaal innovatsiooni ja toodete ning teenuste ligipääsetavuse vahel, tagades samas, et me ei koorma Euroopa ettevõtteid. Tänane hääletus näitab, et sellise tasakaalu leidmine on võimalik.”

Edasised sammud

Muudatused Euroopa Komisjoni ettepanekusse kiideti heaks häältega 537 poolt, 12 vastu, 89 erapooletut. Raport on parlamendi positsiooniks läbirääkimisel ELi Nõukoguga direktiivi lõpliku sõnastuse osas.