Uudised

Euroopa Komisjoni uudiskirjad
Euroopa Komisjoni uudiskirju saab lugeda siin

<< <  Lehekülg 1/50  &gt; &gt;&gt;

 

11.05.2016

Eelinfo 11.05.2016

Viisavabadus Türgi kodanikele, rändeküsimused ja pagulaskriisi mõju Schengeni ala sisepiiridele on peamisteks teemadeks kell 15.00 (16.00 Eesti aja järgi) algavas kolmes arutelus Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi ja volinik Dimitris Avramopoulosega.

29.04.2016
Pressiteade 29.04.2016

Lapsed on need, kes kannatavad, kui EL riigid ei suuda teha koostööd ja kaitsta laste huve piiriülestes vaidlustes, mis puudutavad näiteks hooldusõigust või adopteerimise otsuseid, leiavad saadikud oma neljapäevases resolutsioonis. EP liikmed soovivad, et ELis tegutseksid kohtute juures spetsiaalsed kojad või vahenduslülid, mis võimaldaks kiiremini menetleda piiriüleseid kaasuseid.
14.04.2016

Pressiteade 14.04.2016

Neljapäeval toimunud hääletusel kiitsid saadikud heaks uued andmekaitse reeglid, mille eesmärk on anda kodanikele kontroll oma isikuandmete üle ja luua ühtlane andmekaitse tase kogu ELis. Reform sätestab samuti miinimumstandardid andmete töötlemisel politseikoostöö ja õigusalase koostöö valdkonnas.

14.04.2016

Pressiteade 13.04.2016

Saadikud paluvad kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis Poola valitsusel täielikult rakendada Veneetsia komisjoni soovitused Poola põhiseaduskohtu rolli kohta põhiseaduse ülimuslikkuse tagajana ja garanteerida õigusriigi põhimõtte rakendamine.

14.04.2016
Pressiteade 12.04.2016

Teisipäeval vastu võetud resolutsioonis leiavad saadikud, et varjupaigataotluste vastuvõtmise keskse süsteemi loomine EL-i tasandil võimaldaks paremini hallata suurenevaid pagulasvooge. Resolutsioonis toetatakse turvaliste ja seaduslike rändeteede loomist kolmandate riikide kodanikele ELi sisenemiseks, et ära hoida nende langemist inimkaubitsejate ohvriks.
16.03.2016

Pressiteade 16.03.2016 

Kolmapäeval EP põhiõiguste komisjonis hääletatud resolutsioonis ütlesid saadikud, et ELi varjupaigasüsteemi võimetus kasvavat pagulaste arvu efektiivselt hallata, loob vajaduse nn Dublini reeglite radikaalseks muutmiseks. Saadikud teevad ettepaneku luua tsentraliseeritud süsteem varjupaigataotluste haldamiseks ja nende jaotamiseks. Sealhulgas peaks looma ka pagulaste liikmesriikide vahel jaotamise kvoodisüsteemi.

10.03.2016
Pressiteade 08.03.2016

Teisipäeval andsid saadikud EP täiskogu istungil oma toetuse loomatervise määruse eelnõule, mille eesmärk on tõhustada võitlust loomade seas levivate nakkushaigustega nagu nt linnugripp ja sigade aafrika katk, mis võivad ka inimestele üle kanduda. Eelnõu osas on juba saavutatud kokkulepe ELi Nõukoguga.
10.03.2016
Pressiteade 08.03.2016

Õpilased saavad varsti kasu uuendatud piima, puu- ja juurviljade koolides jagamise toetuskavadest ning ka paremast tervisliku toitumise õppest. Teisipäeval kiitsid EP saadikud heaks seadusloome eelnõu, millega liidetakse praegused ELi piima ja värske puuvilja haridusasutustes jagamise toetuskavad. Vastavat eelarvet suurendataks aga 20 miljoni võrra 250 miljoni euroni aastas. Põhimõtteline kokkulepe selleks sõlmiti ELi ministritega 2015. aasta detsembris.
04.02.2016
Pressiteade 04.02.2016 

Neljapäeval EP täiskogul vastu võetud resolutsioonis kutsuvad saadikud rahvusvahelist üldsust kiiresti tegutsema, et otsustavalt vastu astuda usuvähemuste süstemaatilisele massilisele tapmisele nn ISISe/Daeshi poolt.
04.02.2016

Pressiteade 03.02.2016

Kolmapäeval vastu võetud soovitustes Euroopa Komisjonile kui ELi esindajale kaubandusläbirääkimistel, ütlevad saadikud, et käimasolevad teenustekaubanduse lepingu läbirääkimised riikide vahel, mis esindavad 70 protsenti maailma teenusekaubandusest, peaksid tulemusena kaasa tooma lepingu, mis lihtsustab ELi ettevõtete ligipääsu rahvusvahelistele turgudele. Saadikud lisavad, et see aga ei tohiks sundida ELi liikmesriike ja kohalike omavalitsusi avama avalikke teenuseid konkurentsile või muudmoodi piirama õigust avalikes huvides seaduseid luua.

22.01.2016

Pressiteade 19. Jaanuar 2016

Hiiu maavanem Riho Rahuoja ja arengu-planeeringu osakonna juhataja Aivi Telvik viibisid Brüsselis 12-13. jaanuaril 2016 Mereliste Äärealade Ühenduse (CPMR) kutsel Euroopa Parlamendi konverentsil ja Läänemere Komisjoni töörühma koosolekul.

17.12.2015

Pressiteade 17.12.2015

Neljapäeval toimunud hääletusel kiitsid saadikud heaks 45-liikmelise erikomisjoni loomise, et uurida ELi reeglite rikkumist autode saasteainete heite mõõtmisel. Samuti väidetavaid võimalikke vigu, mis on tehtud ELi standardite jõustamisel ELi liikmesriikides ja Euroopa Komisjoni poolt. EP komisjon esitab vahearuande kuue kuu jooksul ja lõpparuande aasta  jooksul pärast töö algust.

16.12.2015
Kokkuvõte arutelust 16.12.2015

Kolmapäeval toimunud arutelul Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja ELi nõukogu eesistumise esindaja Nicolas Schmitiga ütlesid saadikud, et ELi juhid peaksid 17.-18. detsembril toimuval kohtumisel toetama Euroopa piiri-ja rannikuvalve loomist ja tegema tõhusamat koostööd terrorismivastases võitluses. Osa saadikuid rõhutas vajadust analüüsida, mida oleks võimalik teha, et hoida Ühendkuningriiki ELis.
16.12.2015
Kokkuvõte arutelust  16.12.2015

Teisipäeval toimunud arutelul Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi ja voliniku Dimitris Avramopoulosega tervitasid saadikud Euroopa Komisjoni ettepanekut muuta Frontex ühiseks Euroopa piiri- ja rannikuvalve ametiks.
16.12.2015
Pressiteade 15.12.2015

Elektrienergia siseturu täielik integreerimine võib langetada elektrihindu vähemalt kahe euro võrra MWh kohta. Nii saaksid Euroopa tarbijad aastaks 2030 hoida hinnanguliselt kokku 12–40 miljardit eurot aastas, ütlevad saaadikud teisipäeval vastu võetud resolutsioonis. Selle saavutamiseks peavad ELi liikmesriigid investeerima 150 miljardit eurot, et ühendada riiklikud elektrivõrgud.
16.12.2015

Pressiteade 15.12.2015

Teisipäeval vastu võetud resolutsioonis rõhutavad saadikud, et energialiidu keskmes peaksid olema kodanikud, kellele tuleb tagada kindel, kestlik ja taskukohase hinnaga energia. Selle saavutamiseks on ELi riikidel vaja vähendada sõltuvust imporditud energiast, saavutada täielikult integreeritud energia siseturg, parandada varustuskindlust ja kasutada parimal viisil olemasolevaid ja taastuvaid energiaallikaid.

26.11.2015
Pressiteade 25.11.2015

Kolmapäeval toimunud hääletusel võttis Euroopa Parlament vastu ELi 2016. aasta eelarve, milles kehtestati kulukohustuste kogusummaks 155 miljardit eurot ja maksete kogusummaks 143,9 miljardit eurot ja mille osas saavutati kokkulepe ELi Nõukogu ja EP läbirääkimistel. Parlamendil õnnestus vähendada kärpeid, mida ELi Nõukogu soovis ja suurendada rahastust rändekriisi leevendamise, humanitaarabi, ELi teadusuuringute vahendi Horisont 2020, VKEde ning Erasmus+ õpilasvahetusprogrammi jaoks.
26.11.2015

Pressiteade 25.11.2015 

Terrorirünnakud Pariisis näitasid veelkord vajadust ELi ja liikmesriikide koordineeritud tegevuse järele, et ära hoida radikaliseerumist ja võidelda terrorismiga, ütlevad saadikud kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis. Saadikud reastavad mitteseadusandlikus resolutsioonis konkreetsed ettepanekud ekstremismiga võitlemise strateegiaks , sh meetmed radikaliseerunud vangide eraldamiseks kinnipidamisasutustes ja vaenu õhutava infosisu eemaldamiseks internetis.

26.11.2015

Pressiteade 25.11.2015

Kolmapäeval võeti täiskogu istungil toimunud hääletusel vastu resolutsioon, milles parlament edastab omapoolsed soovitused ettevõtete maksustamise õiglasemaks muutmiseks Euroopas. Saadikud kutsuvad liikmesriike üles kokku leppima reeglites, mille alusel peaksid nn. hargmaised ettevõtted  kohustuslikus korras esitama andmed teenitud kasumite ja makstud maksude kohta riigiti. Samuti kutsutakse üles sisse viima ettevõtete ühine konsolideeritud tulumaksubaas ning  muutma riikide ja ettevõtete maksualased kokkulepped läbipaistvamaks.

25.11.2015

Artikkel 24.11.2015

Vaesusriskis elab statistika järgi iga neljas Euroopa Liidu laps. Teisipäeval, 24. novembril kiitis parlament heaks resolutsiooni, milles kutsutakse liikmesriike tõhustama tööd laste vaesusriski kõrvaldamiseks. Eestis elab vaesusriskis 22 protsenti lastest.