Uudised

Euroopa Komisjoni uudiskirjad
Euroopa Komisjoni uudiskirju saab lugeda siin

<< <  Lehekülg 1/46  &gt; &gt;&gt;

 

16.10.2014

Brüssel, 16.10.2014

Tänases Euroopa Komisjoni aruandes Euroopa gaasivarustussüsteemi vastupanuvõime kohta esitatakse konkreetsed tegevusstsenaariumid juhuks, kui gaasitarned Venemaalt peaksid sel talvel katkema. Oluline on lasta turul toimida nii kaua kui võimalik, kuid olla vajadusel valmis ka hoolikalt planeeritud riiklikuks sekkumiseks. Gaasivarustuse häirete korral on eriti tähtis tihe koostöö ja solidaarsus Euroopa Liidu liikmesriikide vahel.

06.10.2014

Brüssel, 6.10.2014

Euroopa Komisjoni väikeettevõtlusaruandest ilmneb, et Eesti väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE) on suutnud majandus- ja finantskriisiga kaasnenud suurtest raskustest kiiresti taastuda. Eelkõige tänu kõrge lisandväärtusega toodete ekspordi märkimisväärsele suurenemisele tootmissektoris on Eesti VKE-de toodetav lisandväärtus jõudnud kriisieelsele tasemele. Negatiivse poole pealt tuuakse aruandes esile, et hõivatute osakaal Eesti VKE-des oli 2013. aastal endiselt madalam kui enne kriisi, rõhutades samas, et märkimisväärne osa buumiaastatel toimunud hõivekasvust ehitus- ja jaemüügisektoris oli jätkusuutmatu.

25.09.2014

Brüssel, 25.09.2014

26. septembril tähistataval Euroopa keeltepäeval jagub Eestis keeleteemalisi üritusi ja avastamisrõõmu nii suurtele kui ka väikestele ning juttu tuleb emakeelest, eurokeelest, keeleõppest ja paljust muust.

24.09.2014

Brüssel, 24.09.2014

2014. aasta Euroopa keskkonnaalaste ettevõtlusauhindade finalistide sekka jõudsid Eestist kaks ettevõtet: Werrowool OÜ ja AusDesign OÜ.

18.09.2014

Pressiteade - 18.09.2014

Euroopa Parlament tervitab rahu suunas liikumise märke Ukrainas, kuid avaldab muret Venemaa väljakuulutamata "hübriidsõja" pidamise pärast Ukraina vastu. Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis kutsuvad saadikud ELi üles toetama põllumehi, keda on tabanud impordikeeld ja kutsuvad Venemaad üles koheselt vabastama Eesti vastuluureametnikku Eston Kohverit.

17.09.2014

Pressiteade - 17.07.2014

Teisipäeval andis Euroopa Parlament oma nõusoleku EL-Ukraina assotsieerimislepingule, mille hulka kuulub põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna leping. Samal ajal ratifitseeriti leping ka Ukraina parlamendis Kiievis. Leping paneb aluse sügavatele poliitilistele ja majandussuhetele ELi ja Ukraina vahel ja tagab ligipääsu mõlema poole turgudele.

11.09.2014

Brüssel, 11.09.2014

Euroopa Komisjon kutsus täna liikmesriike üles esitama projektiettepanekuid 11,9 miljardi euro kasutamiseks Euroopa transpordiühenduste parandamiseks. See on ELi kõigi aegade suurim transporditaristu jaoks ettenähtud ühekordne rahastus. Liikmesriigid saavad taotlusi esitada kuni 26. veebruarini 2015.

10.09.2014

Brüssel, 10.09.2014

Ametisseastuv Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker tegi täna teatavaks uute volinike portfellide jaotuse. Andrus Ansip hakkab Euroopa Komisjoni asepresidendina juhtima EL-i ühtse turu digiteerimise eest vastutavat meeskonda. Asepresidendi koha said uues komisjonis ka Läti endine peaminister Valdis Dombrovskis, kes hakkab tegelema euro ja sotsiaalse dialoogiga seotud teemadega, ning Soome endine valitsusjuht Jyrki Katainen, kelle vastutusalaks on tööhõive, majanduskasv, investeeringud ja konkurentsivõime.

09.09.2014

Brüssel, 9.09.2014

Euroopa Komisjon võttis täna vastu Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) aastaaruande „Haridusülevaade 2014“ (Education at a Glance 2014), mis hõlmab 34 OECD liikmesriiki, sh Eestit. Eestlaste haridustase on aruandes analüüsitud riikide hulgas üks kõrgemaid. 90 protsendil 25–64-aastastest inimestest on vähemalt keskharidus, samal ajal kui OECD keskmine on 75%. Kõrgharidusega meeste osakaal Eesti ühiskonnas aga väheneb ning probleemiks on ka üldhariduskoolide õpetajate kõrge vanus.

01.09.2014

Brüssel, 1.09.2014

Alates tänasest saavad Eesti koolid registreeruda iga-aastasele Euroopa Liidu noorte tõlkijate võistlusele Juvenes Translatores. Eestikeelse registreerimisvormi saab kuni 20. oktoobrini täita otse võistluse veebilehel ec.europa.eu/translatores http://ec.europa.eu/translatores 27. novembril üle kogu Euroopa toimuv tõlkevõistlus on järjekorras juba kaheksas. Osaleda saavad 1997. aastal sündinud õpilased, kes võistluse käigus tõlgivad leheküljepikkuse teksti ühest EL-i ametlikust keelest teise.

17.07.2014

Pressiteade - 17.07.2014

Neljapäeval vastu võetud resolutsiooni kohaselt peaks Venemaa andma oma toetuse Ukraina poolt pakutud rahuplaanile, austama relvarahu ja tagasi kutsuma oma palgasõdurid taganemiskoridori kaudu. Saadikud kutsuvad resolutsioonis ELi liikmesriike üles keelama relvamüüki Venemaale ja aitama Ukrainat gaasi varustuskindluse tagamisel. Saadikud kinnitavad samuti oma valmisolekut ratifitseerida assotsieerimisleping ja vabakaubandusleping Ukrainaga.

17.07.2014

Pressiteade- 17.07.2014

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis mõistavad saadikud teravalt hukka Islamiriigi rünnakud Iraagi kodanike ja Iraagi riigi vastu, mille tagajärjeks on olnud kiirhukkamised ning rangete šariaadiseaduste pealesurumine. Samas nõutakse, et Iraagi julgeolekujõud tegutseksid kooskõlas rahvusvahelise ja riikliku õigusega ning Iraagi kohustustega, mis tulenevad inimõiguste ja põhivabaduste alastest rahvusvahelistest kokkulepetest.

17.07.2014

Pressiteade- 17.07.2014

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis kutsus Euroopa Parlament tõhustama meetmeid noorte tööpuudusega võitlemiseks. Saadikud sooviksid näha ühiseid miinimumstandardeid praktika kvaliteedi ja palga osas. Samuti sooviksid saadikud näha suurendatud ELi tööhõivega seotud programmide rahastust.

 
16.07.2014

Pressiteade - 16.07.2014

Täna toimuval täiskogul kiideti heaks nelja uue voliniku kandidatuur ametikohtadele, mille vabastasid volinikud, kes siirdusid pärast valimisi Euroopa Parlamenti. Neli uut volinikku asuvad ametisse kuni käesoleva Euroopa Komisjoni ametiaja lõpuni.

16.07.2014

Pressiteade - 16.07.2014

Täna täiskogul vastu võetud resolutsiooni kohaselt peaks Leedu liituma euroalaga 1. jaanuaril 2015. Hääletustulemus vastab Euroopa Komisjoni soovitusele ning sellel on ka Euroopa Ülemkogu poliitiline toetus.

15.07.2014
Pressiteade - 15.07.2014

Euroopa Parlament valis 15. juulil 422 poolthäälega uueks Euroopa Komisjoni presidendiks Jean-Claude Junckeri. Uue Euroopa Komisjoni ametiaeg algab 1. novembril. Valituks osutumiseks vajas Juncker vähemalt 376 häält.
14.07.2014

Brüssel, 14.07.2014

Euroopa Komisjon võttis täna vastu interneti hasartmänge käsitleva soovituse, milles kutsutakse liikmesriike üles kaitsma tarbijaid, mängijaid ja alaealisi ning võtma vastu interneti hasartmänguteenuseid ja nende teenuste vastutustundlikku reklaami ja sponsorlust käsitlevad põhimõtted. Põhimõtete eesmärk on kaitsta inimeste tervist ja minimeerida haiglase mängusõltuvuse või liigse hasartmängimise negatiivseid majanduslikke tagajärgi.

10.07.2014

Brüssel, 10.07.2014

Euroopa Komisjon avaldas täna värsked andmed Erasmuse programmi kohta. 2012/2013. õppeaastal sai välismaal õppimiseks või praktika sooritamiseks ELi stipendiume rekordarv õppureid – 270 000. Kuigi jätkuvalt on populaarseim õppida mõnes muus ülikoolis, valis üks üliõpilane viiest (55 000) võimaluse praktiseerida välismaal mõnes Erasmuse programmis osalevas ettevõttes. Kolm populaarseimat sihtkohta olid Hispaania, Saksamaa ja Prantsusmaa.

10.07.2014

Brüssel, 10.07.2014

Euroopa Komisjon kuulutas täna välja ühendatud kogukondade algatuse, mille eesmärk on viia kokku ühelt poolt linnad, kohalikud lairibapartnerlused ja operaatorid ning teisalt informatsioon selle kohta, kuidas kasutada finantsvahendeid ja arendada välja spetsiifilisi ärimudeleid, et pakkuda oma kogukonnas lairibaühendust.

08.07.2014

Brüssel, 8.07.2014

Euroopa Komisjon eraldas täna NER300 rahastamisprogrammi teise projektikonkursi raames miljard eurot 19 projektile kliimamuutuste vastu võitlemiseks. Vahendid projektide rahastamiseks saadakse ELi heitkogustega kauplemise süsteemis saastekvootide müügi tuludest.