Uudised

Euroopa Komisjoni uudiskirjad
Euroopa Komisjoni uudiskirju saab lugeda siin

<< <  Lehekülg 1/48  &gt; &gt;&gt;

 

24.06.2015
Pressiteade 24.06.2015

Kolmapäeval toimunud hääletusel andis parlament toetuse Euroopa Komisjoni esitatud 315 miljardi euro suurusele Junckeri investeerimisplaanile. Läbirääkimistel ELi Nõukoguga muutis parlament tagatisfondi rahastamisstruktuuri, saavutas sõnaõiguse fondi juhtkonna väljavalimisel ja tõhustas demokraatlikku järelevalvet fondi tegevuse üle.
24.06.2015

EP info 24.06.2015

Parimad võimalikud lahendused Kreeka abistamiseks ja Vahemere migratsioonikriisi peatamine olid kaks peateemat parlamendi täiskogul kolmapäeval, 24. juunil, kui päevakorral oli eelseisev Euroopa Ülemkogu. Neljapäeval ja reedel toimuval ELi tippkohtumisel keskenduvad riigipead Kreeka tuleviku ja rändeküsimuste kõrval ka julgeolekupoliitikale ja majandusjuhtimisele.

18.06.2015

Tallinn, 18.06.2015

Täna kuulutati Euroopa Liidu Majas välja viiendate Vikipeedia tõlketalgute ning esmakordselt toimunud Kesk- ja Ida-Euroopa teemalise artiklivõistluse võitjad.

11.06.2015

Pressiteade 11.06.2015

Euroopa Parlament avaldab neljapäeval vastu võetud resolutsioonis muret, et ülemaailmse jalgpalli usaldusväärsus on saanud kahjustada seoses korruptsioonisüüdistustega FIFA vastu. Saadikud nõuavad  nulltolerantsi poliitikat spordikorruptsiooni suhtes, rõhutades, et FIFAs on vaja läbi viia põhjalikud struktuurireformid.

10.06.2015
Pressiteade 10.06.2015

Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis palub Euroopa Parlament Euroopa Komisjonil hinnata olukorda Ungaris ja luua ELi mehhanism demokraatia, õigusriigi põhimõtete järgimise ja inimõiguste olukorra jälgimiseks. Surmanuhtluse sisseviimine Ungaris oleks ELi aluslepingute ja põhiõiguste harta rikkumine, leiavad saadikud resolutsioonis. Nende hinnangul on rändeteemalise avaliku konsultatsiooni sõnastus eksitav, kallutatud ja tasakaalustamata.
10.06.2015

Pressiteade 10.06.2015

Euroopa Parlamendi president Martin Schulz otsustas teisipäeval edasi lükata hääletuse EP soovituste kohta Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) lepingu läbirääkimiste jaoks, mis oleks pidanud toimuma kolmapäeva lõunaajal. Vastavalt EP kodukorra artiklile 175, otsustas parlamendi president suunata 116 täiskogu hääletuseks esitatud muudatusettepanekut tagasi parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjoni aruteluks ning hääletuseks.

10.06.2015

Pressiteade 10.06.2015

Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis leiavad saadikud, et EL peab oma suhted Venemaaga, mida on tõsiselt kahjustanud Venemaa-poolne demokraatia põhimõtete, põhiõiguste ja rahvusvahelise õiguse rikkumine, kriitiliselt üle vaatama. ELil tuleks nüüd võimalikult kiiresti välja töötada pehmel jõul põhinev erandolukorra kava, et astuda vastu Venemaa agressiivsele ja vastuolusid süvendavale poliitikale.

09.06.2015

Pressiteade 09.06.2015

Teisipäeval vastu võetud resolutsiooni kohaselt peaks ELi uues soolise võrdõiguslikkuse strateegias olema selgemad eesmärgid, konkreetne tegevuskava ja efektiivsem jälgimissüsteem, et tagada tõelised edusammud diskrimineerimisega võitlemisel.

03.06.2015
EL-USA kaubanduslepe (TTIP) peab parandama ELi pääsu USA turule, kuid ei tohi teha järeleandmisi ELi standardites, ütlevad kaubanduskomisjoni kuuluvad  EP liikmed. Soovitused TTIPi  Euroopa Komisjoni läbirääkijatele said neljapäevasel komisjoni hääletusel 28 toetushäält , 13 EP liiget hääletas soovituste vastu.
21.05.2015

Pressiteade 21.05.2015

Üha ebastabiilsem ja heitlikum Euroopa Liidu ida- ja lõunanaabruse julgeolekuolukord nõuab, et EL ja liikmesriigid suudaksid uute julgeolekuprobleemidega kiiresti kohaneda ja enam vastutust võtta, leiavad saadikud neljapäeval vastu võetud resolutsioonis. Parlament kutsub liikmesriike üles tõhusamalt ära kasutama olemasolevaid ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika vahendeid, parandama kooskõla välis- ja sisejulgeoleku vahendite vahel, tõhustama liikmesriikide vahelist koostööd, et vastu seista terrorismile ja organiseeritud kuritegevusele, parandada küberkaitset ja tegeleda rände küsimustega.

20.05.2015

Pressiteade 20.05.2015

Kolmapäeval andis parlament toetuse eelnõule, mille kohaselt tuleb teave ettevõtete tegelike kasusaavate omanike kohta kanda ELi liikmesriikide registritesse ja peab olema kättesaadav ametiasutustele ja isikutele, kellel on "õigustatud huvi", nagu nt  ajakirjanikud. Uue rahapesu tõkestamise direktiivi eesmärgiks on võitlus rahapesu, maksukuritegude ja terrorismi rahastamisega. Samuti võeti vastu uued reeglid raha ülekandmisel edastatava teabe kohta.

19.05.2015

Pressiteade 19.05.2015

Teisipäeval vastu võetud resolutsioonis reastasid saadikud meetmed patsiendiohutuse parandamiseks, sh kasvava antibiootikumiresistentsuse küsimusega tegelemiseks, kasutades vastutustundlikult tänapäevaseid vahendeid ja toetades innovatsiooni. Saadikud märgivad, et hinnanguliselt 8–12% haiglaravile võetud patsientidest ELis kannatab ravi ajal kõrvalekallete tõttu nagu tervishoiuteenustega seotud nakkused, mida seostatakse ligi 37 000 inimese surmaga ELis ja mis on suur koorem tervishoiuteenuste piiratud eelarvete jaoks.

29.04.2015

Pressiteade 29.04.2015

Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis kutsuvad saadikud Euroopa Komisjoni üles hiljemalt 2016. aastal esitama ettepanekud alkohoolsete jookide kalorisisalduse märkimise kohta pakenditele. Resolutsioon kutsub üles vastu võtma uue ELi alkoholistrateegia, mis keskenduks pingutuste tõhustamisele noorte alkoholi tarbimise vähendamiseks ja alkoholijoobes juhtimise ning raseduse ajal alkoholi tarbimise vähendamisele.

29.04.2015

Pressiteade 29.04.2015

Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis kutsuvad saadikud ELi tegema kõik endast sõltuva, et ära hoida uusi hukkumisi Vahemerel, sealhulgas näiteks suurendades operatsiooni Triton volitusi "otsingu- ja päästeoperatsioonideks ELi tasandil". Saadikud kutsuvad üles kehtestama siduva kvoodi varjupaigataotlejate jaotamiseks kõikide liikmesriikide vahel, suurendama panust ümberasustamisprogrammidesse ja võtma vastu rangemaid meetmeid inimkaubitsejate vastu.

28.04.2015
Pressiteade 28.04.2015

Teisipäeval toimunud hääletusel kiitis parlament heaks ELi Nõukoguga saavutatud kokkuleppe, millega sätestatakse piirmäär põllukultuuridest toodetud biokütuste tootmisele ja kiirendatakse alternatiivsetest allikatest toodetud biokütuste kasutamist. Eelnõu eesmärk on põllumajandusmaa biokütuste tootmiseks kasutamise tagajärjel tekkivate kasvuhoonegaaside heite vähendamine.
28.04.2015
Pressiteade 28.04.2015 

Teisipäeval täiskogu istungil vastu võetud eelnõu kohaselt peavad ELi liikmesriigid vähendama kõige laialdasemalt levinud ning enim keskkonda saastavate kilekottide kasutamist.
28.04.2015

Pressiteade 28.04.2015

Teisipäeval Euroopa Parlamendi toetuse saanud reeglite kohaselt peavad alates 31. märtsist 2018 kõik sõiduautode ja kergete tarbesõidukite uued sõidukitüübid olema varustatud  eCall-süsteemiga, mis teavitab häirekeskust automaatselt liiklusõnnetuse toimumisest. Liiklusõnnestustes ELis hukkus 2014. aastal 25700 inimest. eCall-süsteem peaks hinnanguliselt võimaldama ära hoida 10 protsenti sellistest surmadest.

15.04.2015

Brüssel, 15.04.2015

Euroopa Komisjon on saatnud Google’ile hoiatuse seoses hinnavõrdlusteenusega Google Shopping ning alustab eraldi ametlikku uurimismenetlust seoses mobiiltelefonide operatsioonisüsteemiga Android. Mõlema puhul on kahtlus, et Google kuritarvitab oma monopoolset seisundit turul ning rikub seeläbi Euroopa Liidu konkurentsieeskirju.

14.04.2015

Brüssel, 14.04.2015

Euroopa Komisjon ja Euroopa valitsusväliste muinsuskaitseorganisatsioonide katusorganisatsioon Europa Nostra tegid täna teatavaks Euroopa Liidu kõrgeima tunnustuse pälvijad muinsuskaitse vallas. 2015. aasta kultuuripärandi auhinna saajate hulgas on ka Eesti Vabaõhumuuseum, keda premeeriti maamajade taastamise ja hooldamise koolitusprogrammi eest.

09.04.2015

Brüssel, 9.04.2015

Siim Kallas on asunud täitma Euroopa Komisjoni euro ja sotsiaalse dialoogi eest vastutava asepresidendi Valdis Dombrovskise erinõuniku kohuseid. Tema ülesandeks on nõustada asepresidenti strateegilistes ja poliitilistes küsimustes seoses Euroopa Majanduspiirkonna tulevikuga ning idapartnerlusest tulenevate majandussuhetega.