Uudised

Euroopa Komisjoni uudiskirjad
Euroopa Komisjoni uudiskirju saab lugeda siin

<< <  Lehekülg 1/46  &gt; &gt;&gt;

 

11.09.2014

Brüssel, 11.09.2014

Euroopa Komisjon kutsus täna liikmesriike üles esitama projektiettepanekuid 11,9 miljardi euro kasutamiseks Euroopa transpordiühenduste parandamiseks. See on ELi kõigi aegade suurim transporditaristu jaoks ettenähtud ühekordne rahastus. Liikmesriigid saavad taotlusi esitada kuni 26. veebruarini 2015.

10.09.2014

Brüssel, 10.09.2014

Ametisseastuv Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker tegi täna teatavaks uute volinike portfellide jaotuse. Andrus Ansip hakkab Euroopa Komisjoni asepresidendina juhtima EL-i ühtse turu digiteerimise eest vastutavat meeskonda. Asepresidendi koha said uues komisjonis ka Läti endine peaminister Valdis Dombrovskis, kes hakkab tegelema euro ja sotsiaalse dialoogiga seotud teemadega, ning Soome endine valitsusjuht Jyrki Katainen, kelle vastutusalaks on tööhõive, majanduskasv, investeeringud ja konkurentsivõime.

09.09.2014

Brüssel, 9.09.2014

Euroopa Komisjon võttis täna vastu Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) aastaaruande „Haridusülevaade 2014“ (Education at a Glance 2014), mis hõlmab 34 OECD liikmesriiki, sh Eestit. Eestlaste haridustase on aruandes analüüsitud riikide hulgas üks kõrgemaid. 90 protsendil 25–64-aastastest inimestest on vähemalt keskharidus, samal ajal kui OECD keskmine on 75%. Kõrgharidusega meeste osakaal Eesti ühiskonnas aga väheneb ning probleemiks on ka üldhariduskoolide õpetajate kõrge vanus.

01.09.2014

Brüssel, 1.09.2014

Alates tänasest saavad Eesti koolid registreeruda iga-aastasele Euroopa Liidu noorte tõlkijate võistlusele Juvenes Translatores. Eestikeelse registreerimisvormi saab kuni 20. oktoobrini täita otse võistluse veebilehel ec.europa.eu/translatores http://ec.europa.eu/translatores 27. novembril üle kogu Euroopa toimuv tõlkevõistlus on järjekorras juba kaheksas. Osaleda saavad 1997. aastal sündinud õpilased, kes võistluse käigus tõlgivad leheküljepikkuse teksti ühest EL-i ametlikust keelest teise.

17.07.2014

Pressiteade - 17.07.2014

Neljapäeval vastu võetud resolutsiooni kohaselt peaks Venemaa andma oma toetuse Ukraina poolt pakutud rahuplaanile, austama relvarahu ja tagasi kutsuma oma palgasõdurid taganemiskoridori kaudu. Saadikud kutsuvad resolutsioonis ELi liikmesriike üles keelama relvamüüki Venemaale ja aitama Ukrainat gaasi varustuskindluse tagamisel. Saadikud kinnitavad samuti oma valmisolekut ratifitseerida assotsieerimisleping ja vabakaubandusleping Ukrainaga.

17.07.2014

Pressiteade- 17.07.2014

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis mõistavad saadikud teravalt hukka Islamiriigi rünnakud Iraagi kodanike ja Iraagi riigi vastu, mille tagajärjeks on olnud kiirhukkamised ning rangete šariaadiseaduste pealesurumine. Samas nõutakse, et Iraagi julgeolekujõud tegutseksid kooskõlas rahvusvahelise ja riikliku õigusega ning Iraagi kohustustega, mis tulenevad inimõiguste ja põhivabaduste alastest rahvusvahelistest kokkulepetest.

17.07.2014

Pressiteade- 17.07.2014

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis kutsus Euroopa Parlament tõhustama meetmeid noorte tööpuudusega võitlemiseks. Saadikud sooviksid näha ühiseid miinimumstandardeid praktika kvaliteedi ja palga osas. Samuti sooviksid saadikud näha suurendatud ELi tööhõivega seotud programmide rahastust.

 
16.07.2014

Pressiteade - 16.07.2014

Täna toimuval täiskogul kiideti heaks nelja uue voliniku kandidatuur ametikohtadele, mille vabastasid volinikud, kes siirdusid pärast valimisi Euroopa Parlamenti. Neli uut volinikku asuvad ametisse kuni käesoleva Euroopa Komisjoni ametiaja lõpuni.

16.07.2014

Pressiteade - 16.07.2014

Täna täiskogul vastu võetud resolutsiooni kohaselt peaks Leedu liituma euroalaga 1. jaanuaril 2015. Hääletustulemus vastab Euroopa Komisjoni soovitusele ning sellel on ka Euroopa Ülemkogu poliitiline toetus.

15.07.2014
Pressiteade - 15.07.2014

Euroopa Parlament valis 15. juulil 422 poolthäälega uueks Euroopa Komisjoni presidendiks Jean-Claude Junckeri. Uue Euroopa Komisjoni ametiaeg algab 1. novembril. Valituks osutumiseks vajas Juncker vähemalt 376 häält.
14.07.2014

Brüssel, 14.07.2014

Euroopa Komisjon võttis täna vastu interneti hasartmänge käsitleva soovituse, milles kutsutakse liikmesriike üles kaitsma tarbijaid, mängijaid ja alaealisi ning võtma vastu interneti hasartmänguteenuseid ja nende teenuste vastutustundlikku reklaami ja sponsorlust käsitlevad põhimõtted. Põhimõtete eesmärk on kaitsta inimeste tervist ja minimeerida haiglase mängusõltuvuse või liigse hasartmängimise negatiivseid majanduslikke tagajärgi.

10.07.2014

Brüssel, 10.07.2014

Euroopa Komisjon avaldas täna värsked andmed Erasmuse programmi kohta. 2012/2013. õppeaastal sai välismaal õppimiseks või praktika sooritamiseks ELi stipendiume rekordarv õppureid – 270 000. Kuigi jätkuvalt on populaarseim õppida mõnes muus ülikoolis, valis üks üliõpilane viiest (55 000) võimaluse praktiseerida välismaal mõnes Erasmuse programmis osalevas ettevõttes. Kolm populaarseimat sihtkohta olid Hispaania, Saksamaa ja Prantsusmaa.

10.07.2014

Brüssel, 10.07.2014

Euroopa Komisjon kuulutas täna välja ühendatud kogukondade algatuse, mille eesmärk on viia kokku ühelt poolt linnad, kohalikud lairibapartnerlused ja operaatorid ning teisalt informatsioon selle kohta, kuidas kasutada finantsvahendeid ja arendada välja spetsiifilisi ärimudeleid, et pakkuda oma kogukonnas lairibaühendust.

08.07.2014

Brüssel, 8.07.2014

Euroopa Komisjon eraldas täna NER300 rahastamisprogrammi teise projektikonkursi raames miljard eurot 19 projektile kliimamuutuste vastu võitlemiseks. Vahendid projektide rahastamiseks saadakse ELi heitkogustega kauplemise süsteemis saastekvootide müügi tuludest.

02.07.2014

Pressiteade - 02.07.2014

Kolmapäeval toimunud hääletusel kiideti heaks otsus saadikute arvu kohta Euroopa Parlamendi 20 komisjonis ja kahes allkomisjonis. Komisjonide liikmete nimekirjad kiideti heaks neljapäeval.

02.07.2014

Pressiteade - 02.07.2014

Kolmapäeval toimunud hääletusel kiideti heaks otsus saadikute arvu kohta Euroopa Parlamendi 20 komisjonis ja kahes allkomisjonis. Hääletus komisjonidesse nimetamise kohta toimub neljapäeval.

02.07.2014

Pressiteade - 02.07.2014

Kolmapäeva pärastlõunal valisid saadikud viis kvestorit. Kvestorid vastutavad parlamendiliikmeid vahetult puudutavate haldusküsimuste eest.

02.07.2014

Brüssel, 2.07.2014

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ettepanekud edendada Euroopas rohkem ringmajandust ja soodustada ringlussevõttu liikmesriikides. Uute jäätmekäitluseesmärkide saavutamine looks praeguste tulemustega võrreldes juurde 580 000 uut töökohta, suureneks Euroopa konkurentsivõime ning samas väheneks nõudlus kallite ja haruldaste maavarade järele. Ettepanekutes on mõeldud ka väiksemale keskkonnamõjule ja kasvuhoonegaaside heite vähendamisele. 2030. aastaks peaksid eurooplased ringlusse võtma 70% olmejäätmetest ja 80% pakendijäätmetest ning 2025. aastaks tuleks keelustada ringlussevõtukõlblike jäätmete ladustamine prügilasse. Eesmärk on vähendada ka mereprahti ja toidu raiskamist.

01.07.2014

Pressiteade - 01.07.2014

Teisipäeva päraslõunal valiti kolmes voorus 14 Euroopa Parlamendi asepresidenti. Esimeses hääletusvoorus valiti kuus, teises kolm ning kolmandas hääletusvoorus viis Euroopa Parlamendi asepresidenti.

01.07.2014

Pressiteade - 01.07.2014

Teisipäeva hommikul toimunud hääletusel valisid saadikud Euroopa Parlamendi presidendiks järgmiseks kaheks ja pooleks aastaks Martin Schulzi. 58 aastane Saksamaalt pärit saadik juhib Euroopa Parlamenti 2017. aasta jaanuarini. Esimeses hääletusvoorus valitud Schulz sai 409 häält.